PWD

क्र.स. अधिकारी  पदनाम  कार्यालय  कार्यालय दूरभाष नं.  अधिकारी का मोबाईल नं.   ई मेल आई डी
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, रा.उ.मा. खण्ड जोधपुर
1 सुधीर माथुर अधीक्षण अभियन्ता सानिवि राउमा वृत, जोधपुर 0291& 2438275 86979&71820 senhpwdju@gmail.com
2 अंजू चैधरी तकनीकी सहायक एवं अधिशाषी अभियन्ता सानिवि राउमा वृत, जोधपुर 0291& 2438275 94147&21633 senhpwdju@gmail.com
3 विनोद कुमार अग्रवाल अधिशाषी अभियन्ता सानिवि राउमा खण्ड, जोधपुर 0291&2431978 94148&76183 eenhjodhpur@gmail.com
4 सतिश चन्द माथुर सहायक अभियन्ता (एल.टी.आर.) सानिवि राउमा वृत, जोधपुर 0291& 2438275 94149&16077 senhpwdju@gmail.com 
5 थानसिंह गहलोत सहायक अभियन्ता सानिवि राउमा उपखण्ड,प्रथम 0291&2431978 98295&25148 eenhjodhpur@gmail.com
6 राहुल पंवार सहायक अभियन्ता सानिवि राउमा उपखण्ड,तृतीय 0291&2431978 90242&30508 eenhjodhpur@gmail.com
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत जोधपुर
1 सुधीर माथुर अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. रा.उ.मा. वृत जोधपुर 0291&2438275 86969&71820 senhpwdju@gmail.com
2 अंजू चौधरी तकनिकी सहायक एवं अधिशाषी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. रा.उ.मा. वृत जोधपुर 0291&2438275 94147&21633 senhpwdju@gmail.com
3 सतीश चन्द्र माथुर सहायक अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. रा.उ.मा. वृत जोधपुर 0291&2438275 94149&16077 senhpwdju@gmail.com
4 विनोद कुमार अग्रवाल अधिशाषी अभियन्ता अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. रा.उ.मा. खण्ड, जोधपुर 0291&2431978 9414876183 eenhjodhpur@gmail.com
5 थानसिंह गहलोत सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. रा.उ.मा. उपखण्ड, प्रथम जोधपुर & 98295&25148 eenhjodhpur@gmail.com
6 राहूल पंवार सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. रा.उ.मा. उपखण्ड, प्रथम जोधपुर & 90242&30508 rahul1985panwar@gmail.com
कार्यालय अधीक्षण अभियंता सावंजनिक निर्माण विभाग यांत्रिक वृत जोधपुर
1 श्री डूंगर सिंह अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. यांत्रिक वृत जोधपुर 0291-2432811 9783144555 semechpwdjodhpur@gmail.com
2 श्री हीरालाल वर्मा अधिषाशी अभियन्ता अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. यांत्रिक खण्ड जोधपुर 0291-2431948 9413317539 semechpwdjodhpur@gmail.com
3 श्री डी डी उपाध्याय अधिषाशी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. यांत्रिक वृत जोधपुर 0291-2432811 9351301093 semechpwdjodhpur@gmail.com
4 श्री ओ.पी.बिस्सा सहायक अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. यांत्रिक वृत जोधपुर 0291-2432811 9571713301 semechpwdjodhpur@gmail.com
5 श्री एम.ए.सैयद सहायक अभियन्ता अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. यांत्रिक खण्ड जोधपुर 0291-2431948 9414300883 semechpwdjodhpur@gmail.com
6 श्री राजकुमार बुलचन्दानी सहायक अभियन्ता अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. यांत्रिक खण्ड जोधपुर 0291-2431948 9414470060 semechpwdjodhpur@gmail.com
7 श्री दीपक चैहान सहायक अभियन्ता अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. यांत्रिक खण्ड जोधपुर 0291-2431948 9413874528 semechpwdjodhpur@gmail.com
कार्यालय अधिशाषी अभियंता सावंजनिक निर्माण विभाग यांत्रिक खण्ड जोधपुर
1 श्री हीरालाल वर्मा अ. अभियंता अधी. अभियंता सानिवि. यां. खण्ड 0291&2421948 9413317539  
2 श्री गोपालप्रसाद पंवार सहायक अभियंता अधी. अभियंता सानिवि. यां. खण्ड जोधपुर 0291&2421948 9829361153  
3 श्री एम. ए. सैयद सहायक अभियंता सहा. अभियंता सानिवि यां. उप. प्रथम जोधपुर 9414300883  
4 श्री आर. पी. माथुर सहायक अभियंता सहा. अभियंता सानिवि यां. उप. द्वितीय जोधपुर 9414150215  
5 श्री आर. के. बूलचंदानी सहायक अभियंता सहा. अभियंता सानिवि यां. उप. सहायता जोधपुर 9414470060  
6 श्री दीपक चौहान सहायक अभियंता सहा. अभियंता सानिवि यां. उप. फेमिन टैंकर्स कले. जोधपुर 9413874528  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत जोधपुर
1 श्री एम.एल मीना
अधीक्षण अभियान्ता अधीक्षण अभियान्ता सा0नि0वि0वृत जोधपुर 0291-2430546
0291-2630546
9414484180 piujodhpur@gmail.com
2 श्री युधिष्ठिर सिंह कच्छवाहा परियोजना निर्देशक II अधीक्षण अभियान्ता सा0नि0वि0वृत जोधपुर 0291-2430546
0291-2630547
9414476634 piujodhpur@gmail.com
3 श्री नवीन चन्द्र राय परियोजना निर्देशक I अधीक्षण अभियान्ता सा0नि0वि0वृत जोधपुर 0291-2430546
0291-2630548
9414916233 piujodhpur@gmail.com
4 श्रीमति वल्लभ व्यास सहायक अभियन्ता अधीक्षण अभियान्ता सा0नि0वि0वृत जोधपुर 0291-2430546
0291-2630549
9214935476 piujodhpur@gmail.com
5 श्री रविन्द्र माथुर सहायक अभियन्ता अधीक्षण अभियान्ता सा0नि0वि0वृत जोधपुर 0291-2430546
0291-2630550
9413957498 piujodhpur@gmail.com