ICDS (Integrated Women and child Development)

क्र.स. अधिकारी  पदनाम  कार्यालय  कार्यालय दूरभाष नं.  अधिकारी का मोबाईल नं.   ई मेल आई डी
1 SHRI DALVEER SINGH DADDA DY. DIRECTOR
WOMEN & CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, JODHPUR 0291-2650370 9799042136, 9460232858 ddicds@gmail.com